سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد امیری مقدم –

چکیده:

هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر برنامه بازی های چتر نشاط ب توانایی حرکتی دانش آ»وزان کلاس اول ابتدایی ناحیه ۴ کرج بود. روش به کار گرفته شده نیمه تجربی با طرح دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون بود برای انتخاب نمونه از روش های نمونه گیری تصادفی ناحیه ای استفاده شد و چهار مدرسه پسرانه از این ناحیه انتخاب شدند. سپس همه دانش آمزان کلاس اول این مدرسه ها با استفاده پرسشنامه ای از نظر سن،قد، وزن، سلامت جسم، نوع فعالیت و ورزش شغل والدین و محل سکونت کنترل و یکسان شدند. در نهایت از آنها آزمون هوش ریون گرفته شد و در نهایت ۶۶ دانش آموز مشخص شدند. از تمام آزمون توانایی حرکتی پایه دانیل دی گرفته شد. سپس آزمودنی ها به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه ده نفری قرار گرفتند و برنامه بازی های چتر نشاط به مدت دروازه هفته و هر هفته دو جلسه ۴۵ دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اعمال شد. مجددا در پایان دوره از هر دو گروه آزمایش و گواه آزمون تونایی حرکتی پایه به عمل آمد و امتیازات آنها را در کنار نمرات پیش آزمون در برگه های مخصوص ثبت شدند. سپس با استفاده ار آمار توصیفی و استنباطی به ویژه آزمون T مستقل و وابسته تجزیه و تحلیل صورت گرفت و این نتایج به دست آمد.