سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد امیری مقدم –

چکیده:

هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تأثیر برنامه بازی های چتر نشاط بر توانایی حرکتی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی ناحیه ۴ کرج بود . روش به کار گرفته شده نیمه تجربی با طرح دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون بود . برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ناحیه ای استفاده شد و چهار مدرسه پسرانه از این ناحیه انتخاب شدند . سپس همه دانش آموزان کلاس اول این مدرسه ها با استفاده پرسشنامه ای از نظر سن، قد، وزن، سلامت جسم، نوع فعالیت و ورزش، شغل والدین و محل سکونت کنترل و یکسان شدند . در نهایت از آنها آزمونهای هوش ریون ۱ گرفته شد و در نهایت ۶۶ دانش آموز مشخص شدند . از تمام افراد آزمون توانایی حرکتی پایه دانیلدی ۲ گرفته شد . سپس آزمودنی ها به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه ده نفری قرار گرفتند و برنامه بازی های چتر نشاط به مدت دوازده هفته و هر هفته دو جلسه ۴۵ دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اعمال شد . مجدداً در پایان دوره از هر دو گروه آزمایش و گواه آزمون توانایی حرکتی پایه به عمل آمد و امتیازات آنها در کنار نمرات پیش آزمون در برگه های مخصوص ثبت شدند . سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به ویژه آزمون T مستقل و وابسته تجزیه و تحلیل صورت گرفت و این نتایج به دست آمد -۱ در مقایسه گروههای آزمایش و گواه تاثیر معنی دار برنامه بازیهای چتر نشاط بر توانایی حرکتی دانش آموزان گروه آزمایش مورد تایید قرار گرفت . -۲ نتایج محاسبات آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش وجود دارد این نتایج تناسب برنامه بازیهای چتر نشاط در راستای تحقق اهداف تربیت بدنی در کلاس اول را مورد تایید قرار می دهد . – ۳ مقایسه میانگین نمرات فرد آزمونهای نه گانه بعمل آمده گروههای آزمایش و گواه نیز تفاوت معنی دار دو گروه را نشان می دهد . -۴ نتایج محاسبات آماری نشان داد که بین میانگین نمرات فرد آزمونهای نه گانه بعمل آمده در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد و این نتیجه حاکی از این است اهداف بازیهای اعمال شده منطبق با اهداف آزمونهای توانایی حرکتی می باشد .