سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
حدیث خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه رازی

چکیده:

به منظور طراحی کانال های آبیاری موجود در یک شبکه بایستی در ابتدا الگوی کشت مناسب منطقه با توجه به سازگاری محصولات نسبت به شرایط اقلیمی، تناسب کیفی و کمی منابع آب و خاک و …انتخاب ونیاز ابی گیاهان محاسبه شود. هیدرومدول مقدار آب مورد نیاز بر حسب لیتر در ثانیه در هکتار است.در طراحی کانالها و سازههای مورد نیاز شبکه های ابیاری هیدرومدول ماه پیک مورد استفاده قرار می گیرد. وسعت روز افزون تکنولوژی لزوم بهره برداری مفید از سرمایه های تخصصی و نیز سرعت بخشیدن به کارها ، استفاده از کامپیوتر در انجام محاسبات را ضروری ساختهاست. در این مقاله جهت محاسبه سریع و دقیق هیدرومدول درماههای مختلف از جمله ماه پیک برنامه کامپیوتری به زبان C++ تهیه شده است. ورودیهای برنامهعبارتند از : تعدادگیاهان موجوددر الگوی کشت شده، درصد سطح زیر کشت در الگوی کشت، تعداد ماههای فصل زراعیف تبخیر و تعرق پتانسیل، ضرایب گیاهی، بارندگی هر ماه، هدایت الکتریکی آب آبیاری و عصاره اشباع خاک، ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائمی، حداکثر تخلیه مجاز، عمق ریشه گیاه، راندمان در بخشهای مختلف، خروجیهای برنامهعبارتند از : تبخیر و تعرق واقعی، باران موثر، نیاز ابشویی و نیاز ابی بر حسب (mm) و (m3/ha) نیاز آبی سالانه ، عمق خاص آب آبیاری راندمان کل، عمق ناخالص آب ابیاری ، نیاز آبی ماه پیک طبق رابطه (scs) بر حسب (mm/day)هیدرومدول برای هر گیاه هیدرومدول کل وسطح زیر کشت.