سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی سپهوند نیاز – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و رییس بخش تحقیقات

چکیده:

حبوبات دارای ارزش غذایی زیاد و از منابع مهم تامین پروتئین می باشند. از نظر زراعی و تقویت حاصلخیزی خاک و کشاورزی پایدار حائز اهمیت هستند. در دنیا سطح زیر کشت حبوبات در حدود ۷۰ میلیون هکتار و تولید آن نزدیک به ۶۰ میلیون تن می باشد. در ایران در حدود ۱میلیون هکتار از ا راضی زراعی به کشت حبوبات آبی اختصاص دارد و معادل ۵۰۰ هزار تن محصول تولید می کند.مردم برای تامین نیاز غذایی خود بیش از حد سبد مطلوب از گندم و فر آورده های آن استفاده می کنند. برنامه ریزی برای افزایش تولید و استفاده بیشتر سایر محصولات تامین کننده کالری و پروتئین مانند حبوبات موجببهبود تغذیه و کاهش فشار بر تقاضای فزاینده مصرف گندم می شود امری ضروری است. از آنجا که ایران به علت شرایط مساعد اقلیمی دارای پتانسیل مناسبی برای افزایش تولید حبوبات است برنامه ریزی برای صادرات منظم لازم و منطقی به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت حبوبات در ایران ، مشکلات تولید و تحقیقات درحبوبات آبی، وضعیت فعلی تحقیقات و برنامه های آتی این محصولات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.