سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرخ مختارزاده – تهران E سازمان بسیج جامعه پزشکی

چکیده:

ضرورت سازماندهی برای هر تشکیلاتی بر کسی پوشیده نیست و برای سازمان دهی , سیستم های مختلفی ارائه شـده اسـت کـه متناسب با اهداف , ماموریتها و نیاز جامعه هدف و … انجام می شود . داشتن یک سازماندهی متناسب بـا نیـاز و کـارای ی بـالا در جهت انجام برنامه های سازمانی نیازی اساسی می باشد . بحث : با توجه به ترکیب و تخصص هـای جمعیـت مخاطـب سـازمان بسیج جامعه پزشکی و وظیفه جذب و سازمان دهی و بکار گیری این نیروها لازم بود برنامه ای تدوین شود که بـر مب نـا ی آن بتوان ضمن ایجاد تشکیلاتی منظم ، از تخصص های افراد بر مبنا ی نیاز ، با تـامین تجهیـزات و امکانـات نـرم افـزاری و سـخت افزاری در حوادث غیر مترقبه ( داخل و خارج کشور ), بحران ها , اعزام به مناطق محروم و … بکار گیری نمود به همین لحاظ بـا بهره گیری از تجربیات ۸ سال دفاع مقدس و بررسی در کمیته امداد و درمان سازمان سه تیم طراحی گردید – ۱ تیم عمـومی – ۲ تیم تخصصی – ۳ تیم بیمارستانی تیمهای فوق الذکر با ترکیب اعضا متناسب با ماموریت های مورد نیـاز بـا تعـداد ۴ نفـر برای هر تیم عمومی , ۲۹ نفر برای هر تیم تخصصی و ۱۶۳ نفر برا ی تیم بیمارستانی در نظر گرفته شـده اسـت بـا عنایـت بـه اینکه در هر زمانی در طول سال و هر لحظه ای امکان وقوع حوادث غیر مترقبه وجود دارد و به لحاظ داوطلـب بـودن نیروهـا و فعالیت در بخش های دولتی , خصوصی و سایر بخش ها طبق برنامه های مختلف هر سازمان و فرد ضرورت بکار گیـری افـراد طبق برنامه مشخص اجتناب ناپذیر میباشد . به همین لحاظ با انجام مطالعات و بررسی های گسترده برنامـه جـامع سـازماندهی تیمهای اضطراری بسیج جامعه پزشکی به شرح ذیل طراحی گردید . برای هر استان حداقل ۶۰ تیم عمومی و ۴ تیم تخصصی و یک تیم بیمارستانی در نظر گرفته م یشود تیمهای عمومی در ۱۲ ماه سال ۶۰ تیم و برای هرماه ۵ تیم در نظر گرفتـه میـشود که اعضا طبق برنامه در طول ماه بصورت آنکالی با فراهم شدن همه امکانات مورد نیاز برنامـه خـود را بـا ایـن برنامـه منطبـق مینمایند که در هر لحظه در دسترس و آماده اعزام و انجام خدمات بهدا شتی ودرمانی باشند تیم تخصصی بر مبنائ فصلی هـر تیم در یک فصل بصورت آنکال میباشددر خصوص تیم بیمارستانی با محاسبه تعداد استانهای کشور ۳۲ استان بـا تـشکیل ۲۴ تیم در ۲۴ استان در هر ماه ۲ تیم بیمارستانی بصورت آنکال از استانهای مختلف خواهند بود . نتیجه : با عنایت به ا بتکاری بودن برنامه در کل ۱۶۸۰۷ نفر نیروی بهداشتی درمانی در قالب ۲۰۸۰ تیم در این برنامه سازماندهی می شوند و در هر روز از سـال ۱۶۰ تیم عمومی , ۳۲ تیم تخصصی و ۲ تیم بیمارستانی آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی درصورت نیـاز خواهنـد بـود . بـا توجه به تشکیل ۱۸۲۰ تیم در خارج از تهران در صورت وقوع هر حادثه غیر مترقبه در تهران امکان حـضور و تـامین نیازهـای بهداشتی درمانی حادثه دیدگان و اداره امور به نحو احسن فراهم خواهد شد