سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ایرج بصیری –

چکیده:

تفکر واندیشه پیوندی ناگسستنی باحیات مادی ومعنوی انسان دارد و در قرآن کریم ازجایگاه ویژه ای برخورداراست ونقش محوری آن درآیات متعددی به چشم می خورد ، تعقل منشأ بهره گیری
از آیات الهی است . کسی که درباره پدیده های پیرامون خود می اندیشد ، به سرچشمه هستی پی می برد . ۱ درست اندیشی، تفکر خلاق و مهارتهای آن یکی از مسائل مهم در برنامه ی درسی محسوب می شود . برای این که دانش آموزان از تعلیم تربیت مطلوب بهره مند شوند و افراد مفیدی باشند باید متفکر ،خلاق ، نقاد و دارای بینش علمی بارآیند . و این تنها در سایه ی انتقال اطلاعات به ذهن شاگردان حاصل نمی شود ، بلکه در برنامه ها ی مدارس باید روش هایی گنجانده شود که از طریق آن ها دانش آموزان، قابلیت های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند و آموخته های خود را در زندگی روزمره ی خود به کار برند . لذا این برنامه ها با توجه به نقش اساسی محیط های آموزشی و روش های حاکم بر آن ها ، باید به صورتی تهیه وتدوین وسازماندهی شوند که دانش آموزان را به جای ذخیره سازی حقایق علمی، با مسائلی که در زندگی واقعی با آن ها مواجه می شوند ، درگیر سازند برنامه ی درسی درحقیقت وسیله ای است که ازطریق آن فراگیران درباره مسائل وموضوعات مختلف به تفکر وتأمل و جستجوی راه حل های صحیح ومناسب می پردازند وبیشترازآن که درآن فراگیری مسئله و موضوعات خاص مد نظرباشد، آشنایی با نحوه ی برخورد وتفکر صحیح درارتباط بامسائل و جستجوی راه حل های آن ها مدنظراست . بنابراین برنامه درسی باید به گونه ای تدوین واجرا شوند که دانش آموزان مهارت های مختلف تفکر واندیشیدن را کسب نمایند . وبرای نیل به این امر مهم تکنیک های ›› شش کلاه تفکر ‹‹ ۱ ارائه شده است . محور کار دراین مقاله پرورش تفکر است وتفکر محور یادگیری است . با بهره گیری ازتکنیک شش کلاه تفکر که درواقع بر شیوه های مختلف اندیشیدن دلالت دارد، می توان زمینه ی بسیار مناسبی برای پرورش دانش آموزان صاحب اندیشه درعرصه های مختلف وتحقق اهداف تعلیم وتربیت ، فراهم نمود .دراین مقاله نگارنده درپی آن است که نقش ایده شش کلاه تفکررا دربرنامه درسی وتأثیر آن برایجاد و تعمیق شیوه های مختلف تفکر به ویژه دردانش آموزان دوره ی ابتدایی ، تبیین نماید .