مقاله برنامه ريزي زراعي با استفاده از مدل برنامه ريزي چند هدفه فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي زراعي با استفاده از مدل برنامه ريزي چند هدفه فازي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي بهينه کشت
مقاله برنامه ريزي چند هدفه فازي
مقاله منطقه کشکسراي مرند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راعي جديدي مهري
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي صابوني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درمطالعه حاضر مدل برنامه ريزي آرماني فازي (FGP) جهت تخصيص بهينه زمين هاي کشاورزي منطقه کشک سراي شهرستان مرند، استان آذربايجان شرقي مورد استفاده قرار گرفت. در مدل سازي، اهداف زارع شامل بهره برداري از کل زمين قابل کشت، منابع توليدي، سطوح توليد محصولات مختلف و کل سود مورد انتظار به صورت فازي بيان شد. آرمان هاي مورد نظر در ۱۶ سناريو در قالب تک هدفه، ترکيبي و الويت بندي تهيه و تدوين گرديد. نتايج نشان داد که در مقايسه با وضع موجود، از بين سناريوهاي تک هدفه و ترکيبي، سناريو حداقل کردن هزينه ها (سناريو ۲)، بهترين سناريو است. در ساختار اولويت بندي، سناريوي ۱۰ به ترتيب با اولويت حداکثرسازي سود، حداقل سازي هزينه ها، اهداف توليدي با توجه به حداقل سازي هزينه ها و تحقق اهداف توليدي و سناريوي ۱۳ به ترتيب با اولويت حداکثرسازي سود، تحقق اهداف منابع توليدي، حداقل سازي هزينه ها و تحقق اهداف توليدي، کم ترين فاصله اقليدسي را نشان داده و اهداف فازي مورد نظر را تامين کردند. افزون بر آن، در اکثر سناريوها گندم ديم و آبي و جو ديم بيش ترين و جو آبي کم ترين سطح زير کشت را به خود اختصاص دادند. با توجه به اين يافته ها، کشاورزان مي توانند با تخصيص مجدد منابع، به اهداف مورد نظر خود بهتر دست يابند.