مقاله برنامه ريزي کاربري اراضي شهـر بهاباد با استفاده از الگوي تحليل SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي کاربري اراضي شهـر بهاباد با استفاده از الگوي تحليل SWOT
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي
مقاله برنامهريزي کاربري اراضي
مقاله شهر بهاباد
مقاله الگوي تحليل SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت نيا حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربري زمين شهري، جزو مفاهيم پايه و اصلي دانش شهرسازي و در واقع شالوده شکل گيري آن است و به اندازهاي اهميت دارد که برخي از برنامه ريزان شهري در کشورهاي پيشرفته آن را مساوي با برنامه ريزي شهري مي دانند. هدف از اين مقاله تشريح انواع کاربريها در سطح شهر بهاباد با توجه به مکان قرارگيري آنها و شناسايي کمبودهاي اين شهر از نظر کاربريهاي مورد نياز و بررسي وسعت، سرانه، تراکم و پراکندگي هريک از آنها و نهايتا ارایه الگوي توسعه آتي و راهکارهايي براي دستيابي به توسعه مطلوب است. روش تحقيق در اين مقاله مبتني بر رويکرد توصيفي ـ تحليلي است که براي تدوين چارچوب نظري تحقيق و مروري بر تحقيقات پيشين، از روش کتابخانهاي (اسنادي) بهره گرفته شد و نتايج با استفاده از تکنيک SWOT تحليل گرديد. يافته هاي تحقيق با توجه به وضع موجود شهر تا سال ۱۳۸۸ بيانگر اين است که بعضي از کاربري هاي شهر از نظر سرانه (به ازاي هر نفر) و سطح (مسافت)، در وضعيت نامطلوب بوده و از سوي ديگر بعضي از کاربريها از اين نظر در جايگاه مطلوب و مناسبي قرار گرفته اند. اين وضعيت بيانگر عدم تعادل و ناهماهنگي بين کاربريها است که از عدم دقت نظر کافي برنامه ريزان شهري در زمان تهيه آنها ناشي ميشود. بنابر اين بايد برنامه ريزان اقتصادي، فرهنگي، سياسي و جغرافيايي را در فرآيند برنامه ريزي کاربري در نظر داشت تا اين فرآيند چه در مرحله تهيه توسعه پايدار و چه در مرحله اجرا به موفقيت بيانجامد.