سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امید اصغری – دانشجوی دکترای اکتشاف معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحمید سکاکی – هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت – دانشگاه صنعتی امیرکب
مهدی یاوری – هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن – دانشگاه تهران
فاطمه سلطانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های روش مسیر بحرانی (CPM) برای پروژه اکتشافی کانسار سرب و روی انگوران و تعیین فعالیتهای بحرانی، اقدام به بررسی منحنی هزینه -زمان شده است و مقدار کمینه هزینه (مشتمل بر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ) بدست آمده است . نتایج نشان میدهند، در هر شرایطی نمی توان با افزایش دادن زمان، هزینه را کاهش داد، چرا که با افزایش زمان، تاثیر هزینه های غیرمستقیم بیشتر شده و باعث افزایش هزینه کل پروژه می شود . در این مطالعه تعداد ٢٩ فعالیت همراه با تقدم و تاخرهای شبکه ای مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه تعداد ٢٢ فعالیت بر روی مسیر بحرانی ظاهر گردید . با تغییر دادن زمانهای شناوری و نیز اعمال هزینه های ضربتی (طیزمان ضربتی ) تعدادی از فعالیتهای بحرانی مقدار هزینه کمینه برابر با۶۰۳۰/۴میلیونریال و در زمان ١٠٢ هفته به دست آمد.