سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا جمشیدی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و مدیرمالی بیمارستان حکمت، سازمان تامین ا
حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اد

چکیده:

در راستای اهمیت دادن به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستانها، هدف از اجرای تحقیق و نگارش این مقاله اجرا و پیاده سازی فرایند برنامه ریزی استراتژیک براساسمدل پیشنهادی فرد . آر. دیوید در بیمارستان حکمت ساری است. براین اساس ضمن مروری مختصر بر ادبیات موضوعی مرتبط با مباحث مدیریت و برنامه ریزی استراتزیک از دو بعد نظری و تجربی، ارزشهای حاکم بر بیمارستان، چشم اندازه و ماموریت، عوامل موثر محیط داخلی و خارجی بیمارسیتان با ابزار مراجعه به اسناد و مدارک و پرسشنامه با جامعه آماری ۱۸۴ نفره و نمونه آماری ۱۱۰ نفری با نرخ برگشت ۸۴% و ضریب پایایی ۹۶% استفاده شد. براساس این عوامل موقعیت استراتژیک بیمارستان شناسایی و تعیین گردیده و استراتژیها و راهکارهای برون رفت بیمارستان از وضعیت موجود در جهت حرکت به سمت نقطه مطلوب و آرمانی اش استخراج و پیشنهاد گردیده است نتایج تحقیق مذکور موید موقعیت کلی استراتژیک بیمارستان حکمت در وضعیت انتخاب استراتژیهای ترکیبی با تاکید بر استراتژیهای تهاجمی بعهنوان اولویت اول، استراتژیهای رقابتی در اولویت دوم و جهت بخشهای مختلف بیمارستان نیز استراتژیهای جداگانه ای بشرح ذیل ارائه گردید: در بخشهای مدیریت و رهبری، روابط عمومی و امور مالی استراتژیهای ترکیبی با تا کید بر استراتژیهای تهاجمی و رقابتی، و در بخشهای نیروی انسانی، مشتری مداری، تکنولوژی و فناوری اطلاعات، کادر پزشکی و ساختار سازمانی استراتژیهای ترکیبی با تاکید بر استراتژیهای تهاجمی بعنوان اولویت اول و محافظه کارانه اولویت دوم، در پایان نیز با ارائه راهکارهای مدیریتی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مسیری مشخص جهت انجام تحقیقات پیرامون جامعه آماری و موضوعات مرتبط ارائه شده است.