سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل صلاحی پروین – دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله درباره موضوع برنامه ریزی اعزام روسای قطار در یک مدت زمان محدود و با توجه به محدودیت هایی که در یک محیط واقعی وجود دارد بحث می کند. مدلی که برای این کار ارائه میشود یک مدل خطی است که دو هدف اصلی دارد:هدف اول یافتن تعداد حداقل روسای مورد نیاز و هدف دوم برنامه ریزی اعزام روسای قطار موجود در طول مدت مورد نظر می باشد.با توجه به این که در حال حاضر این کار به صورت دستی انجام می گیرداهمیت این مطلب از نظر صرفه جویی زمانی آشکارمی گردد. می دانیم که شبکه راه آهن کشور شامل محورهایی به مرکزیت تهران به شکل ستاره می باشد.ابتدا برای هر محور وبا توجه به نیاز آن محور برنامه ریزی کرده و سپس در حالت کلی برای همه روسا به گونه ای که در طول این دوره محدود درهمه محورها اعزام شوند برنامه ریزی می نماییم