سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ازاده دباغی – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی – تولید و عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه ت
منصور معظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
سلمان کیمیاگری – کارشناس ارشد MBA، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دستیابی به اهداف چشم انداز سازمان ، مستلزم برنامه ریزی برای حرکت ازوضع موجود به وضع مطلوباست درحالیکه گاهی سیاستهای کلان تری نیز وجود دارد که حاکم بر سازمان قلمداد می شود و سازمان موظف به تبعیت و اجرای آن هاست. مساله مورد پژوهش عدم وجود رویه ای جامعبرای برنامه ریزی است که ضن در اختیار نهادن اطلاعات و داده های لازم و لحاظ نمودن محدودیتها، شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب تصویر شده در چشم انداز سازمان را در نظر گرفته و راهبردهای لازم برای کاهش این شکاف را ارائه نماید. به این منظور در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل شکاف، وضعیت موجود و مطلوب تصویرو شکاف میان آن دو، تبیین می گردد. نظر به لزوم در نظر گرفتن جنبه های مختلف افزایش آگاهی و دانش نسبت به موضوع مورد بررسی استفاده از خرد جمعی و همچنین عدم امکان انجام تحلیل جامع با استفاده از صرف از داده های کمی ، انجام پژوهشی کیفی – مصاحبه گروه کانونی – در ترکیب با روش تحلیل شکاف پیشنهاد شده است داده های کیفی جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل SWOT در قالب قوت / ضعف/ فرصت / تهدید دسته بندی می شود که می تواند برای طراحی راهبردها و استراتژی های سازمان به گونه ای موثر به کار رود. درحقیق هدف ازاین مقاله، معرفی ترکیبی از سه روش تحلیل شکاف، مصاحبه گروه کانونی و تحلیل SWOT به منظور برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف چشم انداز است ترکیب روشهای مذکور به گونه ای است که ویژگیهای هر روش، کمبودهای روش دیگر را جبران نماید تا مجموعه روشهای مذکور بتواند به عنوان رویه مناسبی برای برنامه ریزی محسوب شود. علاوه بر آن روش ارائه شده به منظور برنامه ریزی برای دست یابی به اهداف صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی به کارگرفته شده و یافته های آن بحث و نتایج آن تشریح گردیده است.