سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صابر نوری زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
محمود فتوحی فیروزآباد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، بیان راهکاری جهت برنامه ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده در حضور واحدهای بادی، از دید شرکت های تولید برق می باشد . ایده اصلی این مقاله دخالت دادن پارامترهای مهم در وضعیت تولید انرژی الکتریکی از طریق واحدهای بادی، در برنامه ریزی تعمیرات آن واحدها است . مهم ترین پارامترهای پیشنهاد شده در این مقاله، متوسط سرعت روزانه باد و منحنی مشخصهی تولید انرژی الکتریکی توسط واحد بادی است . در این مقاله، روش برنامه ریزی پویای اصلاح شده جهت انجام برنامه ریزی پیشنهاد شده است . این برنامه ریزی در دو مرحله برنامه تعمیرات پیشنهادیGenco ها را بهینه می کند . روش پیشنهاد شده به سیستماصلاح شدهی IEEE-RTS اعمال شده و نتایج مورد بررسی قرار میگیرد . پس از شبیه سازی، و در مرحلهی تحلیل حساسیت، در مورد ب رخی از پارامترهای تاثیر گذار در شبیه سازی بررسی های بیش تری انجام شده است