سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا اسماعیلی – کارشناس آبیاری ، سازمان آب و برق خوزستان ، خوزستان – اهواز

چکیده:

ضرورت های که گاها به صورت موضعی و زودگذار نیز می باشد همواره بهره برداری مخازن را به گونه ای تحت الشعاع قرارداده که عملا کارآیی مدلهای تهیه شده را با سوال مواجه می گرداند. زیرا ازیک سو بدلیل نهایی بودن مدلها ، نیاز به تخصصهای متفاوت برای اعمال تغییرات و از سوی دیگر بنابر پاره ای از ضرورت ها که امکان تغییرات سریع در اصل برنامه را می طلبد باعث عدم اعتماد . کارآ بودن مدل برایبهره بردار در استفاده و تکیه برانها می گردد از اینرو برنامه نویسی و ارائه مدلی که دارای فهمی بسیار ساده ، فاقد نیاز به تخصص های متفاوت و از انعطاف پذیری و قدرت ساده گی بالا دراعمال تغییرات برخوردار باشدمناسبترین راه حل عملی در بهره برداری از نیروگاههای برق _ ابی می باشد .از اینرو نرم افزار لینگو این شرایط را فراهم میسازد تا با مشخص نمودن اهداف ، محدودیت ها ، ارزشو وزنهریک ازآنها با توجه به نظر بهره بردار درهر زمان و در زمانی کوتاه با بیشینه یا کمینه کردن عواید ان در قالب یک تابع هدف چند متغییره امکان بهینه ترین شکل بهره برداری را براحتی مهیا ساخت که بطور نمونه در پژو.هش حاضر بهره برداری مخازن دز و شهید عباسپور و کارون ۳ به عنوان یکی از پیجیده ترین سیستم ها ارایه می گردد.