سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
جعفر نصرتیان اهور – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
محمود اصغری فرد – شرکت توزیع نیروی برق تبریز تبریز – ایران

چکیده:

یکی از مسایل پیچیده شبکه های توزیع،یافتن محل مناسب استقرار ترانسفورماتورها می باشد که در آن جایابیپست ها ی توزیع به باید به گونه ای باشد که همه بارها تغذیه شده و حداکثر کاهش تلفات بواسطه حداقل سازی تلفات فیدر و هزینه های تجدید ساختار شبکه حاصل شود ، ضمن آن که محدودیت های قابلیت اطمینان سیستم را نیز مد نظرقرار دهد .در این مسالهانتخاب ظرفیت بالاتر ترانسفورماتور از دیدگاه تلفات ترانسفورماتور و هزینه سرمایه گذاری اولیه مناسب بوده ولی به جهت افزایش فواصل تغذیه موجب بالا رفتن تلفات اهمی می گردد . رگید فرط زا محل های قرار گرفتن پست ها در نواحی تحت سرویس شبکه های توزیع بسیار زیاد بوده و تعریف دقیق مجموعه محل پست ها بسیار مشکل است. در این مقاله یک مدل جدید برای مساله برنامه ریزی بهینه پست های توزیع ارائه شده است . روش پیشنهادی در این مقاله نیاز به کاندید نمودن محل پست ها نداشته و به طور اتوماتیک اندازه و محل های بهینه آن ر ا در شبکه های توزیع بر مبنای یک تابع هدف جامعتعیین می نماید.