سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سولماز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، کارش
شاهرخ امیراصلانی – کارشناس شرکت آب منطقه ای زنجان
حسین مهدی نژاد – معاون برنامه ریزی و بودجه شرکت آب منطقه ای زنجان

چکیده:

افزایش روزافزون نیازهای آبی به دلیل توسعه جمعیت انسانی و پیشرفت صنعت و کشاورزی در دنیای امروز امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی محدودیت منابع آبی و اصل پایداری در مدیریت آن، تامین آب کلیه نیازهای موجود را غیرممکن ساخت هاست. لذا به منظور تامین و عرضه آب با اطمینان پذیری بالا و رعایت اولویتهای تخصیص به صورت شرب، حقابه کشاورزی، محیط زیست، صنعت و کشاورزی نیاز به برنام های دقیق و کامل می باشد. در این تحقیق پس از ارزیابی و برآورد منابع آب موجود در محل طرح ها و حوضه های میانی آ نها و تدقیق مقادیر منابع و مصارف در بخش های مختلف موجود در حوضه آبریز به مدلسازی طر حها و حوضه آبریز آ نها با استفاده از مدل علی و معلولی VENSIM پرداخته می شود. VINSIM مدلی بصری است که قادر به تصویر کردن، شبیه سازی، آنالیز و بهینه سازی مدل های پویایی سیستم می باشد. در این مرحله با تهیه شبکه جریان رودخانه های حوضه آبریز و موقعیت طرح ها نسبت به یکدیگر، طرح های توسعه منابع آب در سرشاخه ها مدل شده و به تدریج کلیه طرح های واقع در پایین دست آن حوضه به مدل اضافه می شوند و به این ترتیب مدلی جامع با نگرشی سیستمی از یک حوضه آبریز ساخته میشود. مقادیر منابع و مصارف در حوضه هر یک از سدها در مقیا سهای زمانی ماهانه به مدل وارد گردیده و عملکرد حوضه آبریز زنجانرود و درصد تامین زمانی و حجمی نیازهای شرب، حقابه کشاورزی، محیط زیست، صنعت و کشاورزی در شرایط مختلف کم آبی و پرآبی حوضه به عنوان خروجی مدل بدست می آید.