سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حسام زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی، گروه قدرت، ایران
حسین سیفی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی، گروه قدرت – مرکز مطالعات و برنام

چکیده:

در این مقاله روشی جدید به منظور برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در حضور عدم قطعیتهای موجود در شبکه قدرت ارائه شده است. این عدم قطعیتها با ظهور تجدید ساختار در سیستم های قدرت رو به افزایش بوده و از اهمیت خاصی برخوردار ش ده است. این مقاله با معرفی یک اندیس ترکیبی بر مبنای روش موسوم به پسرو در بین سناریوهای مختلف، طرح بهینه ای را می دهد، که در مقابل تمام سناریوهای محتمل مقاوم می باشد . با اعمال این روش بر روی شبکه های ۶ و ۸۷ شینه صحت و توانایی آن در طراحی شبکه های مختلف نشان داده شده است