سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمدی عبدی – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین جاویدی – گروه مهندسی برق، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

لزوم بازنگری روش های برنام ـه ریزی سی ـستم های قـدرت، به دلیـل دگرنظ ـمیصنع ـت بـرق، امـری اجتناب ناپذیر است . رقابتی شدن که مشخصه عمده دگرنظمی است، سبب شده تا روش ها و چارچوب های مرسوم برنامه ریزی، دستخوش تغییراتی اساسی شوند . در این مقاله ضمن ارائه تعریفی دقیق از برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال ۲ ، تفاو ت های عمده آن در محیط های انحصاری و رقابتی ارائه شده است . در بخش بعدی روش های انجام TEP در هر یک از دو محیط بیان شده و به مزایا و معایب آنها اشاره شده است .
سرانجام، الگوریتم جدیدی برای انجام TEP در محیط های رقابتی بر اساس LMP همراه با مطالعات شبیه سازی یک شبکه نمونه ۸ با سه پیشنهاد شده است . مزایای اصلی این روش عبارتند از :
۱ ـ باعث تشویق رقابت می شود .
۲ ـ دسترسی برابر به تولید ارزان را برای همه مشتریان فراهم می کند .
۳ ـ عدم قطعیت در بار را لحاظ می کند .