سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا کامیاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و واحد گناباد با همکاری دفتر تح
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دفتر تحقیقات و استاند
محمود فتوحی – استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف با همکاری دفتر تحقیقات و استاندا

چکیده:

کلیدی در فراهم نمودن فضای رقابتی جهت خریـد و فـروش انرژی ایفاء م ی کند . با رشد بارهای الکتریکـی، برنامـه ریـزی توسعه انتقال باید به موقع و به یک شیوه مناسب انجام گیـرد . تجدید ساختار صنعت برق، برخـی از اهـداف برنامـه ریـزی توسعه انتقال را تغییر داده است . در این مقالـه، برنامـه ریـزی توسعه انتقال با هدف کمینه سازی هزینه های ایجاد رق ابـت و انرژی تامین نشده مد نظر قـرار دارد . بـه همـین منظـور ابتـدا هزینه عدم رقابت و هزینه انرژی تامین نشـده ناشـی از قیـود خطوط انتقال برای طرحهای ممکـن تعریـف و محاسـبه مـی شود . سپس مجموع هزینه سرمایه گذاری، هزینه عـدم تـامین انرژی و هزینه ناشی از عدم رقابت برای انتخاب طـرح بهینـه استفاده می گردد . ویژگی روش پیشنهادی نسبت به روشـهای موجود این است که اولا برای عملیاتی شدن بسیار ساده است و نیاز به اطلاعات زیـاد و محاسـبات طـولانی نـدارد و ثانیـا تصویری از ترکیب هزینه هـای مختلـف شـامل هزینـه هـای سرمایه گذاری، هزینه های عدم رقابت و هزی نـه هـای انـرژی توزیع نشده ناشی از قیود انتقال در برنامه ریزی توسعه انتقـال ارائه می دهد . کارائی روش پیشـنهادی بـر روی یـک سیسـتم قدرت تست ۶ باسه بررسی می گردد .