سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا کامیاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و واحد گناباد
محمود فتوحی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
مسعود رشیدی نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله، مساله برنامه ریزی توسعه انتقال به صورت یک مساله بهینه سازی معرفی می شود و سه معیار رقابت پذیری، قابلیت اطمینان و هزینه سرمایه گذاری برای آن در نظر گرفته می شوند . برای معیار قابلیت اطمینان شاخصی تعریف می شود که فقط اثر خطاهای شبکه انتقال را در نظر می گیرد. همچنین برای معیار رقابت پذیری شاخصی تعریف می گردد که به نوع بازار برق و استراتژی قیمت دهی شرکت کنن دگان در آن، بستگی ندارد و بنابراین به مدلسازی بازار و در نظر گرفتن عدم قطعیتهای آن نیاز نمی باشد. یک روش ساده، سریع و قطعی ( غیر احتمالاتی) برای حل مساله بهینه سازی مزبور ارائه می گردد. روش پیشنهادی حداقل قابلیت اطمینان و حداقل رقابت پذیری لازم طرح توسعه را تضمین می کند و همچنین می تواند ترکیبهای مختلفی از معیارهای هزینه سرمایه گذاری، قابلیت اطمینان و رقابت پذیری را در تابع هدف آن در نظر بگیرد. در روش پیشنهادی، عدم قطعیت در بخش تولید توسط آنالیز ریسک برای تعیین طرح نهائی در نظر گرفته می شود. کارائی روش پیشنه ادی بر روی یک سیستم قدرت نمونه بررسی می شود