سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید رضا گلدانی – دانشجوی دکتری برق
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قاضی – استاد گروه برق

چکیده:

مسئلۀ برنامه ریزی توسعۀ تولید یکی از فعالیتهای مهم برنامه ریزی در شرکتهای برق منطقه ای است. با تجدید ساختار در بازارهای برق و انحصارزدایی از بخش تولید انرژی الکتریکی، امکان پیدایش تولیدکنندگان مستقل بوجود آمد. در این مقاله مسئلۀ برنامه ریزی توسعۀ تولید از دیدگاه یک شرکت برق منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است و یک روش بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم
ژنتیک برای دستیابی به پاسخ بهینۀ این مسئله در محیط تجدید ساختار ارائه شده است. تحت این شرایط مسئله بشکل جدیدی فرمولبندی گردیده، بگونه ای که ضمن حداقل سازی هزینه ها، کلیۀ محدودیتهای الکتریکی، محدودیتهای مربوط به قابلیت اطمینان سیستم و غیره بطور همزمان برآورده گردد.