سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
سعید گیوه چی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد مزیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد یزد

چکیده:
حمل و نقل به عنوان پیشنیاز و زیربنای توسعه پایدار، دارای نقش اساسی وکارآمد درباروری امکانات و استعدادهای بالقوه دارد و همچنین نقش و اهمیت خود را به عنوان یکی از مؤثرترین شاخصهای رشد و توسعه نمایان میسازد. هدف از این مقاله بهینهسازی حمل ونقل درونشهری یزد با رویکرد توسعه پایدار است. نوع تحقیق بنیادیتوسعهای و روش بررسی توصیفی – تحلیلی است که از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره برای بهینهسازی حمل ونقل استفاده گردیده است. یافته های پژوهش مبین آن است که گزینه ششم بهینه سازی که شالم یک طرفه نمودن خیابان فرخی میباشد رتبه اول را با امتیاز (۸۶/۰) به خود اختصاص داده است