سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهشته نقدی – گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

چکیده:

کلیات : در رابطه با برنامه ریزی حوادث غیر مترقبه بیمارستانی سؤالاتی به ذهن خطور می کند که عبارتند از : -۱ مگر یکی از فعالیت های عادی هر بیمارستانی مقابله با موارد اورژانس و اضطراری نیست پس چرا بیمارستان به چنـین برنامـه ای نیازمنـد است ؟ -۲ آیا حوادث غیر مترقبه همان اورژانس های روزمره بیمارستان ولی در مقیاسی بزرگتر نیـستند ؟ -۳ آیـا بهتـرین راه
پاسخ به حوادث غیر مت رقبه گسترش پاسخ روزمره بیمارستان به موارد اورژانس در کنار افزایش تعداد پرسنل و منابع اورژانس ، تخت های بیمارستانی و تجهیزات نیست ؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که نتایج سال ها تحقیقات در صحنه حوادث غیرمترقبه نشان می دهد که حوادث غیر مترقبه اورژانس هایی در مقیاس وسیع نیستند . حوادث غیـر مترقبـه مـشکلات مـسائل منحصر به فردی را ایجاد می کنند که پاسخ به آنها نیازمند استراتژی های متفاوت از عملکرد روزمـره بیمارسـتان هاسـت . بـه عبارت دیگر حوادث غیر مترقبه نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی با اورژانس های روزمره بیمار ستان متفاوت هستند . برای مثال سیستم های ارتباطی معمولی ( مانند تلفن و موبایل ) ، راه های نقل و انتقال عادی و تـسهیلات زیـر سـاختی در جریـان حوادث غیر مترقبه قادر به فعالیت طبیعی خود نیستند . موقعیت پر استرس و به هم ریختن نظم عادی در جریان حوادث غیـر مترقبه موجب می شود تا بیمارستان ها در جریان چنین حوادثی با انسان های متفاوت، مـشکلات متفـاوت و منـابع متفـاوت از فعالیت روزمره خود مواجه گردند و در چنین وضعیتی وجود یک استراتژی از پیش تعیین شده برای مقابله با وضعیت جدید که همانا برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستانی است ًکاملا ضروری می باشد .