سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا جعفری – دانشگاه علوم پزشکی ارتش – معاونت بهداشت ودرمان

چکیده:

ارتقاء کیفیت بخشهای مختلف در مدیریت بحران همواره کـانون توجـه کلیـه متخصـصان ، متولیـان و مـسئولین در کشورهای جهان بوده که بسته به موقعیت جغرافیایی و تنوع حوادث غیـر مترقبـه طبیعـی ( زلزلـه ، سـیل و طوفـان و غیـره ) اولویتهایی در نظر گرفته می شود که بعضاً استفاده از تجارب سایر کشورها نقش مهمی در کاهش خـسارات و تلفـات ایفـا مـی نماید. از آنجا یی که کشور ما با قرار گرفتن بر روی خط زلزله و آمار بالای تعـداد زمـین لـرزه و تلفـات در سـالهای گذشـته تاکنون و نیز جاری شدن سیل در مناطق شمالی کشور و بروز طوفان در جنـوب کـشور آمـاج خـسارات ناشـی از ایـن عوامـل طبیعی قرار گرفته نگاهی به عوامل گوناگون و پیشگیری و نیا ز برنامه ریزی صحیح و آگاهی از آمـار و میـزان خرابـی در نقـاط مختلف جهان می تواند در موفقیت عملکرد مدیریت بحران سهم بسزائی داشته باشد. روش : تدوین برنامه هایی جهت پـیش بینی حوادث و روشهای آمادگی در مواجهه با بلایا و اهمیت نقش آموزش گروههـای ذینفـع و مـردم از اهـم مـ سائل در سـطح جهان است که در این راستا ایجاد اطمینان و اعتماد در مسئولان جامعه زمینه رشد تعـالی فرهنگـی ، اجتمـاعی واقتـصادی را بدنبال خواهد داشت . در این مقاله به آمار دقیق تخریب مراکز درمانی ( بیمارستانها ، کلینیـک هـا ) در اثـر سـیل و طوفـان و زلزله در کشورهای مختل ف آمریکایی جنوبی که تا حدودی در منـاطق معتـدل و مـشابهتی بـا آب هـوای ایـران دارد پرداختـه میشود. تخریب ۳۴ بیمارستان در اکوادور و ۱۵ بیمارستان و ۱۹۳ مرکز بهداشتی و ۳۴۸ درمانگاه در پرو در اثر سیل و طوفان تا سال ۲۰۰۳ و از رده خـارج شـده ۱۹۱۷ تخـت بیمارسـتانی %۳۹/۱۱) ظرفیـت بـستری در کـشور ) در زلزلـه ۷/۶ ریـشتری السالوادور در سال ۲۰۰۱ میلادی و بررسی مقایسه ای میزان کشته ها و مجروحان در اثر زلزلـه ، طوفانهـای شـدید ، سـیل و رانش زمین و نتیجه گیری از آن جهت اولویت بندی در آمادگی و تدوین برنامه ها و میزان هزینه هـای تحمیلـی بـه دولـت بطور مبسوط بحث خواهد شد. در این بخش مختصرا به اهمیت نقش ماهواره ها در اطلاع رسانی و تصاویر مقایـسه ای قبـل و پس از بلایا اشاره میگردد. نتیجه گیری : استفاده از تجارب و آمار حوادث و تلفات برکشور ها و کـاربرد فنـاوری هـای نـوین و
کاهش بلایا نقش بسزائی در کاهش تلفات و خسارات مادی و معنوی در سوانح و بایـد مـورد توجـه خاصـی قـرار گیـرد مقالـه بصورت Power point و حاوی جداول آمار تخریب مراکز درمانی کشورها ، نوع حوادث و شدت آنها و میزان خـسارات مـادی ایجاد شده بوده و در صورت ارائه بصورت سخنرانی به مدت ۲۰ دقیقه زمان نیاز خواهد داشت .