سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

برنامــه ریــزی راهبــردی بــه عنــوان یــک موضــوع بــا اهمیــت بــرای کلیــه ســازمان هــای صــنعتی و خــدماتی مطــرح اســت . انجــام فعالیت هـا در سـازمان زمـانی کـه مبتنـی بـر یـک برنامـه راهبـردی منـسجم باشـد، کـاراتر خواهـد بـود و مقاصـد سـازمان بـا موفقیـت بیشتر حاصل خواهد گـشت . مقالـه حاضـر بـه ارایـه یـک رو ش برنامـه راهبـردی مـی پـردازد کـه بـر مبنـای ایـن فرضـیه شـکل گرفتـه است که " برنامه راهبردی یک طرح است ، لـذا فرآینـدی کـه بـه تـدوین آن مـی پـردازد یـک فرآینـد طراحـی اسـت ". از آنجـا کـه ارایـه برنامه راهبردی در سطوح کلان سازمانی مطرح اسـت، ایـن فرضـیه را مـی تـوان چنـین بـازگو کـرد کـه ا رایـه یـک برنامـه راهبـردی بـه مثابه طراحی مفهومی یک محـصول اسـت کـه مـشتری ان آن مـدیران سـازمان مـی باشـند . لـذا اسـتفاده از روش هـایی کـه دارای قابلیـت بیشتر بـرای ارایـه و ارزیـابی طـرح هـای مفهـومی مـی باشـند نظیـر نظریـه طراحـی اصـولی (axiomatic design) بـرای اسـتخراج راهبردهای سازمانی و ارایه یک برنامه راهبردی می تواند مفید باشد . مقاله حاضر با تکیه بر مبانی روش طراحـی اصـولی بـه ارایـه روشـی بـا عنـوان برنامـه ریـزی راهبـرد سلـسله مراتبـی مـی پـردازد کـه
شیوه استخراج یک برنامه راهبردی را برای سازمان ارایه می دهد .