سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین فاضل زرندی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد اسماعیلیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک سیستم خبره فازی برای سیستم تولید صنعت نساجی با بکاربرد ن تجزیه تحلیل خوشه بندی فازی ارایـه مـی شـود . سیسـتم پیشـنهادی اندازه ی شاخص زمان شناوری (flow time) برای سفارش های کاری جدید، هنگامی که این سفارش ها تحت قواعد فعلی فرآیند می شـوند، را پـیش گـویی می کند . در روش مدلسازی سیستم فازی از الگوریتم های ژنتیک (GAs) که از ابزارهـای بهینـه سـازی اسـت ، بـه منظـور تعیـین نـوع و مقـدار بهینـه ی پارامترهای مورد نیاز مدل استفاده شده است . روش پیشنهاد شده شامل دو فاز است . فاز نخست با آموزش بدون نظارت توسعه داده می شود و شامل یـک طراحی مبنا به منظور شناسایی یک سیستم فازی نمونه است . در این فاز از روش تجزیه تحلیل استفاده می شود . برای تعیین مقادیر بهینه ی پارامترهـای خوشه بندی، یعنی، توان وزنی (m) و تعداد خوشه ها (c) ، الگوریتم های ژنتیک به کاربرده می شود . در دومین فاز، فرآیند تطبیق به منظور تنظیم پارامترهـای شناسایی شده در فاز مبنا، با توجه به آم وزش بانظارت انجام می شود . این فاز با بکاربردن روند استدلال تقریبـی انجـام مـی شـود . پارامترهـای اسـتدلال تقریبی نیز با بکاربردن الگوریتم ژنتیک بهینه می گردند . در آخر روش پیشنهادی با بکاربردن آن در سیستم زمانبندی یک کارگاه نساجی و مقایسه آن بـا سیستم فازی از نوع سوگنو، که خوشه بندی کاهشی را درمرحله شناسایی ساختار بکارمی برد، اعتبارسنجی می شود . نتایج نشان می دهد که سیستم فـازی پیشنهاد شده رفتار سیستم های تولید پیچیده مانند صنایع نساجی را بهتر نشان می دهد .