سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا حجی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله متوسط زمان های انتظار قطعاتی که قرار است توسـط (Automatic Guided Vehicle) AGV از ایسـتگاه بـارگیری بـه محـل انبـار قطعات انتقال یابد بدست آمده است . زمان های بازگشت ( فاصله زمانی خر وج AGV از ایستگاه تا برگشت مجـدد آن بـه ایسـتگاه ) متغیرهـای تصـادفی مستقل با توزیع یکسان در نظر گرفته شده اند . فرض شده است ظرفیت دستگاه AGV نامتناهی و زمان های بارگیری و تخلیه در مقایسه با زمان هـای بازگشت ناچیز است . به علاوه نوعی کنترل روی زمان خروج AGV از ایست گاه به کار گرفته می شود، بدین معنی که هر وقت زمان بازگشت به ایستگاه از مقدار معین x کمتر باشد از خروج AGV از ایستگاه جلوگیری می شود و زمانی اجازه خروج به AGV داده می شود که از زمان خـروج قبلـی x واحـد زمان گذشته باشد . در این حالت امید زمان انتظار قطعات و مقدار بهینه x بر حسب تابع توزیع F بدست آمده است .