سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا رضوی – پزشک اورژانس شرکت نفتی هیدرو زاگرس

چکیده:

در ابتدا مدل ریاضی سیستم مدیریت بحران ساخته شده از عوامل بحران زا، منابع در دسترس جهت کنترل بحران، فلوچارت تصمیم گیری، اجرای برنامه، کنترل و بازنگری و درنهایت بهینه سازی برنامه پس از هر بار استفاده تدوین گردیده است. سپس با به اجرا در آوردن یک بخشاز برنامه به صورت پایلوت و جا دادن امکانات عملی در قسمتهای از پیش تعیین شده مدل عملی به صورت یک مانور امداد امدادو نجات اجرا گردیده است.
کارآیی سیستم مدیریت بحران در گرو کار گروهی است و برنامه ریزی ماتریسی در واقع روشی برای یکسان سازی و دسته بندی اطلاعات مورد نیزاین کار گروهی می باشد که نقش اسکلت سیستم مدیریت بحران را دارد. در این سیستم برای همه بخشهای دخیل درکنترل بحران در قالب یک سیستم یکپارچه با فرماندهی مشترک برنامه ریزی شده است. اساس کار بر دسته بندی اطلاعات مربوط بهمنابع و امکانات، عوامل بحرانزا، سطوح تصمیم گیری ، و ارتباط بین همه خورده سیستمها می باشد. تقسیم بندی خورده سیستمها به صورت زیر است:
منابع و امکانات در دسترس به ۷ گروه کلی مندرج درجدول زیر تقسیم شده اند. برخی از گروه ها زیر گروه های دیگری نیز دارند. بر اساس این تقسیم بندی امکانات و منابع کلیه افرادو سازمانهای داوطلب با مسوول کمک به کنترل بحران به صورت یک خورده سیستم تعریف یم شوند که در یک بانک اطلاعاتی یکپارچهقرار خواهد گرفت و تنها از طریق کل سیستم است که هر یک از خورده سیستم ها فعال می شوند و عملکرد خود را ارائه خواهند داد.