سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هاشم خوشنام – کارشناس ارشد گروه مدیریت محیط زیست، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهردا
لیلا گنجعلی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست از دانشکده محیط زیست دانشگ
سعید مطهری – کارشناس ارشد گروه مدیریت محیط زیست، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهردا

چکیده:

توجه به برنامه ریزی زیست محیطی جهت استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات سرزمین و پیشگیری از بحران های محیط زیستی محتمل، یکی از موضوعات جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه مدیران دولتی قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، برنامه ریزی زیست محیطی دهستان کهک از توابع استان قم در مقیاس های ۱:۵۰۰۰۰ تا ۱:۲۵۰۰۰۰ و با روش مدل تلفیقی برنامه ریزی و مدیریت و با استفاده از تجزیه و تحلیل سیستمی به انجام رسید. به این منظور منابع زیست محیطی در دو دسته شامل منابع اکولوژیک و اقتصادی-اجتماعی مورد شناسایی، تجزیه و تحلیل و جمع بندی قرار گرفتند. به همین منظور پس از تهیه نقشه های رقومی منطقه جهت ارزیابی توان اکولوژیک و سپس برنامه ریزی دهستان کهک، داده ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد تجزیه و تحلیل و طبقه بندی قرار گرفتند. در این راستا با استفاده از مدل مخدوم و هم پوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS توان اکولوژیک منطقه مشخصو امکانات و محدودیتهای مربوط به هر یک از بخشها دسته بندی، اولویت بندی و متناسب با آن ۶ ایده کلی مطرح گردید که هر یک از این ایده های جداگانه و به اشکال مختلف ترکیب شد و راه حلهای مختلفی بدست آمد و سپس با استفاده از ماتریس حصول به اهداف (GAM) از بین راه حلها ی مختلف راه حل مناسب انتخاب گردید.