سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم حافظ پرست مودت – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تهران،کرج، دانشکده کشاورزی
مجید خلقی – دانشیار دانشگاه تهران،کرج،دانشکده کشاورزی

چکیده:

وضعیت بحرانی آب درکشور و افزایش نیاز آبی، ضرورت برنامه ریزی مناسب در بهره بردار ی از منابع مختلف آب ی را ایجاب می کند . در این راستا با توجه به نیازها ی کشاورزی ،شرب وصنعت با یستی مناسب ترین برنامه ریزی بهره برداری از منابع موجود صورت گیرد . که از ابزارها ومدلها ی شبیه ساز ی مدیریت وبرنامه ریزی بهم پیوسته منابع آبی استفاده می شود . مدل WEAP(Water Evaluation and Planning System) که در این تحقیق استفاده شده استیک چارچوب جامع، انعطاف پذ ی ر وکاربر پسند برا ی تحل یل سیاست فراهم می کند . در حقیقت یک ابزار شبیه سازی منابع آب سطحی و زیر زمینی بر پایه اصول و محاسبات بیلان آبی است که می تواند مجموعه متناوبی از شرایط تامین و تقاضا وآلودگی را در طول افق برنامه ریزی بلند مدت بیازماید و استراتژی های مدیریت تطبیقی را ایجاد کند . نتای ج استفاده از مدل WEAP در مدیریت منابع آب این بخش از حوضه حبله رود نشان می دهد که اراضی داخل شبکه آبیاری دشت گرمسار مشکل کمبود آب دارند و در شرا ی ط حاضرم یزان متوسط درصد کمبود سالانه اراضی بیشتر از ۶ درصد می باشدکه بایستی کمتر شود و سطح زیر کشت کاهش یابد و یا با افزایش راندمان آب یار ی، توسعه طرحهای آبیاری تحت فشار ، افزا ی ش راندمان انتقال آب ویا ایجاد منابع جدید مثل احداث سد از این امر جلوگیری شودواراضی خارج از دشت قابل توسعه می باشد .