سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی گلمکانی – کارشناس ارشد برق برنامه ریزی میان مدت شرکتهای توزیع در فضای رقابتی صنع
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق برنامه ریزی میان مدت شرکتهای توزیع در فضای رقابتی صن

چکیده:

توجه به قانون استقلال شرکتهای توزیع , تامین بار مشترکین از طریق خرید انرژی از بازارهای روزانه انرژی یا عقد قراردادهای میانمدت یا بلند مدت یکی از وظایف اصلی این شرکتها در فضا ی رقابتی صنعت برق می باشد . از اینرو مساله برنامهریزی میان مدت و تنظیم بهینه قراردادهای پیش خرید در این مقاله مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد . از دیدگاه یک شرکت توزیع , مساله مورد مطالعه به صورت یک مساله ریاضی فرمولبندی شده و هدف از حل آن برقراری مصالحه بین خرید از بازار روزانه و خرید از طریق قراردادهای دوجانبه میباشد . با توجه به عدمقطعیتهای ۱ متناظر با قیمت بازار روزانه و بار، روش درخت سناریو جهت مدلسازی عدمقطعیتها به خدمت گرفته می شود . با توجه به ساختار بازار برق ایران , قیمت خرید از بازار بر اساس قیم ت متوسط موزون در نظر گرفته شده است . به منظور تولید درخت – سناریو , اطلاعات قیمت متوسط موزون بازار و بار روی افق میان مدت به صورت دوتابع توزیع احتمال مجزا مدلسازی میشوند . در پایان نتایج حاصل از حل مساله به صورت عددی در چند حالت مختلف مورد بررسی قرار میگیرد .