سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم تیموری – استادیار ، عضو هیئت علمی
فرزاد دهقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

یکپارچه سازی سیاستهای تدارک و تولید که سیستم یکپارچه تدارک- تولید نامیده م یشود، مورد بحث این مقاله است. ابتدا مروری بر ادبیات مدلهای ارائه شده در زمینه سیستمهای تدارک- تولید انجام میشود و در ادامه مسئل های که برآمده از شرایط واقعی یک شرکت تولید کننده روغن نباتی است ارائه و حل میشود. سیستم تدارک- تولید مورد بررسی تک محصوله است و از فرآوری یک نوع ماده خام برای تولید محصول نهایی استفاده م یکند. افق برنامه ریزی محدود است و درn دوره با تقاضای مشخص و ثابت محصول سر و کار دارد. قیمت موادخام در دور ههای مختلف متفاوت است و برای هر دوره تخفیف کلی برای خرید ارائه م یگردد. تعداد سطوح و نقاط شکست تخفیف و مدت زمان بین سفارش مواد خام تا تحویل آن مشخص و ثابت است. فرض بر اینست که مواد خام حداکثر تعداد دوره های مشخصی میتوانند نگهداری شوند. یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح ارائه شده و نتایج حل با استفاده از نرم افزارGAMS ارائه میشود.