سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن اصیلی – شرکت برق منطق های خراسان- امور دیسپاچینگ شمال شرقآزمایشگاه تخصصی مطا
مصطفی رجبی مشهدی – شرکت برق منطق های خراسان- امور دیسپاچینگ شمال شرقآزمایشگاه تخصصی مطا
محمدحسین جاویدی – شرکت برق منطق های خراسان- امور دیسپاچینگ شمال شرقآزمایشگاه تخصصی مطا

چکیده:

از اواسط دیماه سال گذشته همزمان با برودت بی سابقه دما در بیشتر نقاط کشور و افزایش مصرف گاز سایر مصارف غیرنیروگاهی، ت امین گاز در بسیاری از نیروگاههای کشور با محدودیتهای جدی روبرو شد و حتی به صورت کامل قطع گردید. در این شرایط نیروگاههای حرارتی با سوخت دومخود که عمدتاً گازوئیل و یا مازوت می باشد بهر ه برداری شدند. در محدوده تحت پوشش شرکت برق منطق های خراسان با توجه به حجم مخازن و محدودیتهای تامین و انتقال سوخت دو م به نیروگاهها و همچنین مص رف برق منطقه، سطح مخ ازن ذخیره سوخت به شدت کاهش یافت ، به طوریکه حتی در برخی از نیروگاهها با توجه به تامین روزانه سوخت توسط شرکت نفت میزان سوخت پاسخگو ی یک روز کامل نبود و امکان خاموشی اجباری بخشی از بارها قریب الوقوع می نمود . در چنین شرایط ی، مدیریت انتقال سوخت به نیروگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این مقاله ضمن تعریف مسئل ه برنام ه ریزی کوتاه مدت تحویل سوخت دوم به نیروگاهها، حل آن را برای یک منطقه فرضی و همچنین برای یک مورد واقعی (استانهای خراسان ) مد نظر قرار داده است . نتایج نشان می دهد که این برنامه ریزی ابزار کارآمدی در مدیریت بحران کمبود سوخت نیروگاهها و در نتیجه تأمین برق مشترکین میباشد.