سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم جهانی تویسرکانی – عضو هیئت علمی دانشکگاه علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خ

چکیده:

کمیته کارشناسی آموزش جامعه نگر دانشگاه بمنظور برقراری ارتباط دانشگاه با جامعه اهداف ویژه ای با توجه به هدف بررسی، چگونگی راه های انطباق آموزش دانشگاه با نیازهای جامعه طراحی و بدین ترتیب پیشنهاد می نماید:
۱- تقسیم جغرافیایی کلی جامعه به جمعیت های تعریف شده.
۲- برقراری اارتباط دانشگاه با جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی، کارخانه ها، مساجد، مدارس،بازار، درمانگاه ها و بازدیدهای خانگی
۳- شناخت از مشکل جامعه و برنامه ریزی برای رفع آنها.
۴- اجرا برنامه و بهبود وضعیت جامعه.
۵- ارزشیابی نتایج حاصله از اجرای برنامه ها.
۶- برنامه ریزی برای فاز جدید.