سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمت اله کاردان – عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی و کارشناس ارشد سازمان جنگلها، مرا

چکیده:

رکُن نرمافزار در سیستم اطلاعات جغرافیائی ( ساج ) بصورت چندکاره و با کاربردهای متنوعی طراحی میشوند ولی در برخی موارد، نیاز به ایجاد یا تکرار برخی از فرامین و توالی از آنها در یک عملیات ساج است کـه در این حالت، ماکرونویسی در داخل نرمافزار ساج تا ایجاد یک نرم افزار مسـتقل کـاربردی ضـروری مـی گـردد . امروزه ارائه سیستم اطلاعات جغرافیائی شیگرا و کاربرد مفاهیم شیگرای در طراحی و استفاده از این سیستمها رایج گردیده است . در اصول برنامه نویسی شی گرا، مدل سازی دنیای واقعی شی هـا بـا هـدف سـاده گرایـی درنرم افزار ثانویه انجام میگردد . آشنائی هرچه بیشتر با شیگرای به کاربران و کارشناسان متخصص در زمینه ساج فرصتی را فراهم میآورد تا با دید شیگرایانه از جهان واقعی به طراحی مدل خود بیندیشند .
در این مقاله با شرح مختصری از مفاهیم برنامهنویسی شیگرا، به سطوح برنامهنویسی در محیط ArcGIS و موتور ArcObjects اشاره ی می گردد که شمائی از ارتباط شی های برنامه نویسی است، سپس جهت تسـهیل در فهم این ارتباطات شیها، نکاتی از برنامهنویسی تهیه شده VBA در محیط ArcGIS مـرتبط بـا صـنعت آب و فاضلاب جهت انجام عملیات مشابه ( تکراری ) ترسیم شیرآب بر روی لوله های آبرسانی شهری و رونـد فراگیـر کنونی تولید اطلاعات رقومی از نقشههای کاغذی شرح داده خواهد شد . در این برنامـه بـا شناسـائی ابتـدا و انتهای لوله آب و زاویه ترسیم آن، به مقدار تعیین شده از ابتدای لوله آب فاصله لحاظ می شود و سپس با توجه به زاویه لوله آب، شیرآب را ترسیم میکند و سپس در انتهای لوله آب، یک بست لوله ترسیم مـی گـردد . ایـن
برنامه جهت کاهش زمان و دقت بالا در عملیات ترسیم شیرآب بر روی لولههای آب و همچنـین چـاره جـوئی تناقض بین ترسیم کارتوگرافی عوارض شیرآب و لوله آب در مقیاس ۱:۲۰۰۰ نقشههای شهرداری و قرارگیری صحیح آن در محیط GIS تهیه گردیده است