مقاله برنامه پنجم توسعه بازار سرمايه، بخش نفت، ماليات ها، كشاورزي و مسكن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: برنامه پنجم توسعه بازار سرمايه، بخش نفت، ماليات ها، كشاورزي و مسكن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجري پرستو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله بررسي چالش هاي پيش رو در برنامه پنجم توسعه مي باشد زيرا با وجود سابقه طولاني در امر برنامه ريزي در اکثر موارد با عدم تحقق اهداف برنامه ها در ايران مواجه بوده ايم. بنابراين، مي بايست قبل از اجراي برنامه، اهداف و ابزارهاي سياستي به دقت تعريف شده و در اين راستا امکان تحقق پذيري آنها مورد مطالعه قرار بگيرد.
مرکز پژوهش هاي مجلس، آسيب هاي فرآيند برنامه ريزي را به چهار دسته تقسيم مي کند. يکي از آسيب هايي که همواره در برنامه ريزي هاي کشور با آن مواجه هستيم، عدم توجه کافي به شرايط حاکم بر محيط برنامه ريزي در مراحل تدوين و اجراي برنامه است. دسته دوم آسيب ها معطوف به مشکلات و نواقص فرآيند برنامه ريزي و دسته سوم آسيب ها مربوط به بعد از فرآيند تدوين و در محتواي برنامه مي باشد. دسته چهارم آسيب ها، به حوزه اجرا معطوف بوده و در حقيقت، برآمده از مراحل قبل مي باشد، اما خود را در مرحله اجرا به نمايش مي گذارد.
سياست كلي برنامه چهارم، رشد سريع اقتصادي، رقابت پذيري، توسعه مبتني بر دانايي و تعامل فعال با اقتصاد جهاني عنوان شده که اين موضوع، برنامه چهارم را از برنامه هاي قبلي متمايز ساخته بود. اما وجه تمايز برنامه پنجم، پيشرفت و عدالت اجتماعي معرفي شده است. مفهوم عدالت اجتماعي که در برنامه پنجم توسعه مطرح شده است مفهومي بسيار وسيع و مهم است که برنامه ريزي بسيار دقيق با تکيه بر معرفي ابزارهاي مناسب در جهت اهداف تعريف شده را مي طلبد.