سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسن مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس عضو شورای شهر نسیم شهر

چکیده:

شهرهای اطراف کلانشهرها بارشدفزاینده خود فارغ ازهرهویت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت خوابگاهی شکل میگیرند بدون آنکه شرایط مثبتی برای امکانات و خدمات وکیفیت زندگی ساکنان آنها به وجود آید تاریخ شکل گیری تهران نشانداده که شهرهای پیرامونی تهران مانند اسلامشهر رباط کریم پاکدشت پرند نسیم شهر و صباشهر هیچگاه نتوانسته اند ازسایه سنگین تهران بیرون آیند و تمامی هویت اقتصادی واجتماعی و فرهنگی خود را مدیون و مرهون تهران هستند هزینه بالای زندگیدرشهر تهران بسیاری ازمهاجران را بطرف این شهرها کشانده است دراین میان نسیم شهر اکبرآباد سابق بارشد روزافزون جمعیت و مهاجرت به سرعت درحال توسعه جمعیتی و ترافیکی می باشد ولی به لحاظ کیفیت زندگی هنوز به شرایط مناسب نرسیده است لذا باتوجه به افق برنامه ۱۴۰۴ حوزه شهری محور جاده ساوه اسلامشهر – رباط کریم و پیش بینی جذب مهاجرین تازه وارد وتوجه برنامه پنجم توسعه به مولفه های کیفیت زندگی ضروری است برای افزیاش امکانات و خدمات و ساماندهی شهرنسیم شهر الگویی برای افزایش کیفیت زندگی درتوسعه اتی ارایه کرد نوع تحقیق این مقاله کاربردی وروش آن کتابخانه ای و مصاحبه است به نظر می رسد درصورت توجه به رویکرد اجتماع محور که درموردتوجه برنامه پنجم توسعه می باشد کیفیت زندیگ درنسیم شهر ارتقا پیدا خواهد کرد