سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین سیاهکلی – دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برقتهران – ایران
مهدی وکیلیان – دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی برقتهران – ایران

چکیده:

بروز برخی بحرانهای جهانی و اثر آنها بر قیمت انرژی های فسیلی،روند تجدید ساختار و تشکیل بازار برق در بسیاری از کشورها (که موجب افزایش رق ابت و قدرت انتخاب گردید ) و همچنین برخی ملاحظات زیست محیطی (مانند پروتکل کیوتو) در کنار ویژگی های مختلف انرژیهای نو باعث شده تادر سالهای اخیر ، توجه بیشتری به این منابع جلب شود . از جمله منابع مهم انرژی در حوزه انرژیهای نو می توان به انرژی بادی اشاره نمود که به دلیل کاهش هزین ه های تولید انرژی الکتریکی آن، پی ش بینی م ی شود سهم قابل توجهی از تولید انرژی را به خود اختصاص دهد . این مقاله به بررسی تاثیرحضور این منابع در مسئله برنام ه ریزی بهر ه برداری سیستم قدرت می پردازد. وجه غالب و مشخصه این گونه منابع (انرژیهای نو ) به عدم قطعیت در انرژی اولیه آنها (مثلاً نیروی باد در انرژی بادی ) باز م یگردد که در این مقاله با استفاده از توابع فازی، به مدلسازی رفتار پارامترهای دارای عدم قطعیت در مسئله فوق پرداخته خواهد شد . مدلسازی انجام شده با استفاده از نر م افزارGAMSو بر روی یک ش بکه نمونه اجراء و نتایج ارائه شده است.