سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی اسدی بازارده – گروه مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد – گروه مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن محمدیان – گروه مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر قره ویسی – گروه مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در بازار برق رقابتی تدارک رزرو چرخان به عنوان یکی از مهمترین سروی سهای جانبی، وظیفه ی اپراتور سیستم انتقال است. در رو شهای سنتی برای توزیع انرژی و رزرو چرخان بین واحدهای تولیدی در ابتدا توان درخواستی بصورت اقتصادی بین واحدها توزیع شده و سپس از ظرفیت باقیماندهرزرو چرخان بین آنها توزیع م یگردد. اما با توجه به وجود وابستگی بین ظرفیت انرژی و میزان رزرو چرخان، این روش نم یتواند یک روش بهینه باشد، لذا در این مقاله توزیع انرژی و رزرو چرخان بصورت همزمان در نظر گرفته شده است. همچنین در این تحقیق، مسئل هی حبس ذخیره مورد بررسیقرار گرفته و روشی جدید برای جلوگیری از بوجود آمدن آن، پیشنهاد گردیده است. برای حل این در بازار برق رقابتی تدارک رزرو چرخان به عنوان یکیاز مهمترین سروی سهای جانبی، وظیفه ی اپراتور سیستم انتقال است. در رو شهای سنتی برای توزیع انرژی و رزرو چرخان بین واحدهای تولیدی در ابتدا توان درخواستی بصورت اقتصادی بین واحدها توزیع شده و سپس از ظرفیت باقیمانده رزرو چرخان بین آنها توزیع م یگردد. اما با توجه به وجودوابستگی بین ظرفیت انرژی و میزان رزرو چرخان، این روش نم یتواند یک روش بهینه باشد، لذا در این مقاله توزیع انرژی و رزرو چرخان بصورت همزمان در نظر گرفته شده است. همچنین در این تحقیق، مسئل هی حبس ذخیره مورد بررسی قرار گرفته و روشی جدید برای جلوگیری از بوجود آمدن آن، مبتنی بر پخش بارDCپیشنهاد گردیده است. برای حل این مسئل هی بهین هسازی غیر محدب و پیچیده ازالگوریتم ژنتیک استفاده شده است. روش پیشنهادی بروی یک شبکه ۳۰ باس IEEEبا ۶ ژنراتور پیاد هسازی شده است. نتایج حاصله نشان دهنده ی مناسب بودن روش پیشنهادی خصوصاً درسیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته م یباشد. مبتنی بر پخ شبار مسئل هی بهین هسازی غیر محدب و پیچیده ازالگوریتم ژنتیک استفاده شده است. روش پیشنهادی بروی یک شبکه ۳۰ باس با ۶ ژنراتور پیاد ه سازی شده است. نتایج حاصله IEEE نشانده ند ه ی مناسب بودن روش پیشنهادی خصوصاً درسیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته میباشد.