سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یحیی امام – استاد بخش زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سمیه سلیمی کوچی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
آوات شکوفا – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تعدیل کنندگی نیتروژن بر عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی ، پژوهشی مزرعه ای در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در ایستگاه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز طراحی و اجرا شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد . تیمارهای مورد مطالعه شامل چهار سطح نیتروژن (صفر، ۱۰۰، ۵۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره )، پنج رقم گندم زمستانه (اکوا، بزوستایا، قدس، رحیم، و ۲۱ ) بودندکه در دو قطعه آبیاری معمول و بدون آبیاری(دیم) پیاده شدند. افزایش نیتروژن باعث افزایش معنی دارعملکرد دانه گردید.تیمار تنش خشکی با کاهش ارتفاع بوته ها و افت میزان تجمع ماده خشک کل همراه بود . با افزایش مقدار نیتروژن، در هر دو شرایط رطوبتی، تولید ماده خشک افزایش یافت و در شرایط تنش خشکی به بهبود اثرهای مخرب تنش منجر شد . تنش خشکی با کاهش چشمگیر میانگین عملکرد دانه و اجزای عمکرد هم همراه بود. در این پژوهش عملکرد دانه ژنوتیپ های قدس و ۲۱ ، با داشتن اجزای عملکرد مطلوب، بیشترین و عملکرد دانه رقم اکوا کمترین بود. پژوهش های تکمیلی بعدی در خصوص حساسیت رقم اکوا به تنش خشکی و امکان استفاده از نیتروژن برای تعدیل اثرات تنش خشکی قابل توصیه است.