مقاله برهمکنش عناصر روي، آهن و منگنز در اندام هاي مختلف گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: برهمکنش عناصر روي، آهن و منگنز در اندام هاي مختلف گندم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برهمکنش
مقاله روي
مقاله آهن
مقاله منگنز
مقاله ريشه
مقاله ساقه
مقاله خوشه
مقاله گندم (.Triticum aestivum L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه پور نيكو
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توازن عناصر غذايي در بافت هاي گياهي از بحث هاي مهم در علم تغذيه گياهي مي باشد. يکي از عوامل مهم برهم زننده توازن تغذيه اي، برهمکنش بين عناصر در گياه است. به منظور بررسي برهمکنش عناصر روي، آهن و منگنز باهم و تاثير آن بر غلظت اين عناصر در اندام هاي مختلف گندم (Triticum aestivum L.)، يک تحقيق گلخانه اي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار صورت گرفت. تيمارها شامل سه سطح روي۰) ، ۴۰ و ۸۰ ميلي گرم در کيلوگرم خاک)، سه سطح آهن و سه سطح منگنز ۰)، ۱۵ و ۳۰ ميلي گرم در کيلوگرم خاک) به ترتيب از منابع سولفات روي، سکوسترين آهن و سولفات منگنز بودند. نتايج اين تحقيق نشان داد که کاربرد روي بطور معني داري باعث افزايش غلظت آهن در ساقه ۸۵٫۲۲) به ۹۹٫۴۵ ميلي گرم در كيلوگرم) و کاهش آن در ريشه (از ۱۷۱٫۴ به ۱۵۹٫۷ ميلي گرم در كيلوگرم) و خوشه (از ۵۵٫۹۵ به ۵۲٫۵۶ ميلي گرم در كيلوگرم) گرديد. از طرف ديگر، غلظت منگنز را در ريشه و ساقه کاهش و در خوشه افزايش داد. مصرف خاکي آهن، باعث کاهش غلظت روي و منگنز در خوشه (به ترتيب از ۴۶٫۶ و ۴۳٫۳۱ به ۴۴٫۱۸ و ۳۳٫۷۶ ميلي گرم در كيلوگرم) و ساقه (به ترتيب از ۳۴٫۳۵ و ۲۴٫۴۳ به  25.97و ۲۰٫۴۲ ميلي گرم در كيلوگرم) و افزايش غلظت آنها در ريشه گرديد. مصرف منگنز باعث افزايش غلظت روي در ريشه و ساقه (به ترتيب از ۵۷٫۴۱ و ۲۹ به ۵۹٫۲۱ و۳۱٫۲۸  ميلي گرم در كيلوگرم)، افزايش غلظت آهن در ساقه و خوشه (به ترتيب از ۱۴۲٫۲ و ۵۲ به ۱۶۳٫۹ و۵۵٫۱۷  ميلي گرم در كيلوگرم) و کاهش غلظت آهن در ريشه گرديد. نتايج همچنين نشان داد که در مصرف توام اين سه عنصر، مقدار انتقال روي از ريشه به خوشه بيش از دو عنصر ديگر بود. با توجه به نياز بيشتر گندم به آهن و منگنز نسبت به روي، اين امر مي تواند باعث برهم خوردن تعادل اين عناصر در گياه بخصوص در دانه گندم گردد.