سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین اسماعیلیان عراقی – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
رضا عسگری – پژوهشکده فیزیک، پژوشگاه دانش های بنیادی

چکیده:

در این مقاله به مطالعه فیزیکی بر هم کنش موثر الکترون – الکترون پرداخته ایم و اثرات کوانتمی تبادلی – همبستگی را با عاملهای تصحیح میدان موضعی متقارن و پاد متقارن اسپینی در نظریه وارد کرده ایم . توابع فوق از روی جوابهای تابع توزیع دو ذره ای محاسبه شده توسط روش کوانتمی مونت کارلو و استفاده از قضیه افت و خیز – اتلاف استخراج شده اند . با مطالعه فیزیک پتانسیل بر هم کنش الکترون – الکترون وابسته به اسپین به مطالعه گذار فاز مغناطیسی دستگاه الکترونی دو بعدی و شبه دو بعدی پرداخته ایم که نتایج به دست آمده با نتایج کوانتم مونت کارلو همخوانی دارد