سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حمید نعمتی – دانشجویی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه شاهد تهران
عبدالامیر بستانی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه شاهد

چکیده:
امروزه آلودگی فلزات سنگین در خاک به مشکل بزرگی تبدیل شده که تجمع آن در گیاهان می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی حیوانات و انسان ها اثر گذار باشد فلز سرب جز فلزات سنگین در خاک می باشد که بسیار سمی می باشد. به همین منظور آزمایش گلخانه ای برای بررسی تاثیر موجودات زنذه روی جذب سرب در اندام های هوایی و ریشه گیاه گوجه فرنگی Lycopersicumesculentum))، در طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار طراحی شد، که تیمارهای مورد استفاده شامل چهار سطح (قارچ میکوریز آرسبکولار (sp Glomus)-باکتری محرک رشد گیاه Bacillu Pseudomonas))، قارچ میکوریز آرسبکولار (Glomus sp)، باکتری محرک رشد گیاهBacillu Pseudomonas))، و شاهد) و چهار سطح سرب (شاهد،۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم سرب در کیلوگرم خاک) بود. نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف سرب و تیمارهای موجود زنده نسبت به شاهد در جذب سرب در اندام هوایی، ریشه و همچنین اثر متقال آنها در جذب سرب در ریشه اختلاف معنی داری وجود داشت. اما اثر متقال آنها در جذب سرب در اندام هوایی و بین سطوح ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ میلی گرم سرب در کیلوگرم خاک تفاوتی معنی داری وجود نداشت.