سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی پیرمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
عبداله حسن زاده قورت تپه – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عزیز مجیدی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محسن رشدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

کلزا یکی از مهم ترین دانه های روغنی می باشد که در طی چندین سال اخیر کشت آن برای تولید روغن در کشور مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این تحق یق، بررسی تاثیر کودهای نیتروژن، روی و پتاسیم بر عملکرد و درصد روغن کلزا بود . آزمایش به صورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل ١٢ تیمار در سه تکرار بر روی رقم بهار ه هایولا‐ ٤٠١ در سال زراعی ١٣٨٤ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی د کتر نخجوانی ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی به اجرا گذاشته شد . فاکتور اول شامل سه سطح نیترو ژن (صفر ، ۱۵۰، ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در ه کتار از منبع اوره )، فا کتور دوم شامل دو سطح روی ( ٢٠ و ٤٠ کیلوگرم سولفات روی در هکتار) و فا کتور سوم شامل دو سطح پتاسیم ( ٧٥ و ١٥٠ کیلوگرم پتاس یم خالص در هکتار از منبع سولفات پتاسیم ) بودند. نتایج حاصله نشان داد که عملکرد دانه با مصرف نیتروژن افزایش ک املا معنی داری داشت (α=۱%) . عناصر روی و پتاس تاثیری بر افزایش عمل ک رد دانه نداشتند . اثرات متقابل نیتروژن، روی و پتاسیم افزایش کاملا معنی داری در عملکرد روغن دانه به دنبال داشت. نتایج این تحقیق نشان داد مصرف متعادل نیتروژن، روی و پتاسیم براساس آزمون خا ک می تواند تاثیر قابل توجهی بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول کلزا داشته باشد و در برنامه های مدیریتی مصرف کود بایستی مورد توجه قرار گیرد.