مقاله بروز بيماري بتا تالاسمي ماژور و علل آن پس از شروع برنامه كنترل و پيشگيري تالاسمي ماژور در شهرستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: بروز بيماري بتا تالاسمي ماژور و علل آن پس از شروع برنامه كنترل و پيشگيري تالاسمي ماژور در شهرستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتا تالاسمي
مقاله غربالگري
مقاله كنترل و پيشگيري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينليان مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سموات اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي نوبري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: برنامه كنترل و پيشگيري از بتا تالاسمي ماژور، يكي از مهم ترين برنامه هاي پيشگيري در نظام سلامت كشور است كه بيش از يك دهه از اجراي آن در كشور مي گذرد. پژوهش حاضر به منظور ارزيابي نتايج به دست آمده اين برنامه در بروز موارد جديد بيماري تالاسمي ماژور در شهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي و مقطعي، اطلاعات بيماران تالاسمي ماژور كه پس از شروع برنامه كنترل و پيشگيري تا پايان سال ۱۳۸۵ در محدوده ۲۰ شبكه بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ساكن بوده اند، از طريق درمانگاه تالاسمي جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS 11 و آمار توصيفي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: در مجموع از تعداد ۹۶ بيمار تالاسمي ماژور، ۴۷ نفر (۴۹ درصد) حاصل ازدواج والديني بودند كه هرگز غربالگري نشده بودند و از اين تعداد هم ۴۳ مورد (۹۱٫۵ درصد)، پيش از شروع اجراي برنامه ازدواج كرده بودند. والدين ۳۴ نفر از بيماران (۳۵٫۴ درصد) تحت غربالگري بدو ازدواج از نظر تالاسمي قرار گرفته بودند و ۱۵ بيمار (۱۵٫۶ درصد) از پدر و مادري متولد شده بودند كه ضمن عدم غربالگري در برنامه، پيش از آن تولد فرزند بيمار تالاسمي را تجربه كرده بودند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد، با وجود اين كه روند بروز بيماري تالاسمي ماژور با شروع اجراي برنامه كنترل و پيشگيري تالاسمي در كشور كاهش چشمگيري داشته است، برنامه ريزي مناسب جهت ارتقاي كيفيت ارايه خدمات مشاوره اي و مراقبت ناقلين و آموزش و اطلاع رساني موثر گروه هاي هدف جامعه به منظور حذف كامل موارد بروز بيماري ضروري مي باشد.