مقاله بروز بيماري وبا و ارتباط آن با شرايط اقليمي كشور طي سال هاي ۱۳۷۴-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بروز بيماري وبا و ارتباط آن با شرايط اقليمي كشور طي سال هاي ۱۳۷۴-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري وبا
مقاله شرايط اقليمي
مقاله GIS
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي شادپور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري وبا با تاريخ زندگي بشر همبستگي تام دارد. تاكنون ۷ پاندمي ثبت شده وجود دارد. در كشور ايران شاهد اپيدمي هاي بوده ايم كه آخرين آن در سال ۱۳۸۴ بود كه ۱۱۳۳ مورد ابتلا و ۱۲ مرگ را دربرداشت. شرايط اقليمي از عوامل مهم و موثر در شيوع بيماري هاي قابل انتقال از طريق آب و غذا است.
در اين بررسي وضعيت بيماري وبا در كشور و ارتباط آن با شرايط آب و هوايي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش كار: مطالعه به روش توصيفي و بر روي داده هاي ليست خطي موارد بيماري وباي التور و ناگ كشور در سال هاي ۱۳۷۴-۱۳۸۵ و داده هاي آب و هواي ثبت شده توسط ايستگاه هاي هواشناسي در شهرستان ها، انجام شده است.
يافته ها: از تعداد ۱۵۶۶۶ بيمار مورد بررسي اكثر مبتلايان در گروه سني زير ۵ و بالاي ۶۵ سال ۲۴٫۶) درصد) قرار داشتند. ميزان كشندگي بيماري در گروه سني بالاي ۵۵ سال ۴٫۵) درصد) نسبت به ساير گروه هاي سني بيشتر بوده است. مردان نسبت به زنان ابتلاي بيشتري ۵۳٫۷) درصد) داشتند. نوع غالب بيماري التور و سوش اوگاوا و سروگروپ O1 بود. روستاها داراي موارد بيشتري از بيماري بوده اند. در رابطه با شرايط اقليمي، توزيع بيماري وبا با دماي (p<0.01) و فشار بالاتر (p<0.014) داراي همبستگي معني دار بود.
نتيجه گيري: با وجود دخالت عوامل متعدد در بروز بيماري وبا، مسايل آب و هوايي نيز به ويژه در كشورهاي در حال توسعه عامل مهمي در بروز بيماري هستند كه مي توان در ايجاد يك سيستم هشدار زود هنگام از آن استفاده كرد.