سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کتایون وحدت – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر – سازمان بسیج جامعه پز
عباس نصرتی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر – سازمان بسیج جامعه پز
ایرج نبی پور – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر – سازمان بسیج جامعه پز
مهدی معتمدی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر – سازمان بسیج جامعه پز

چکیده:

زمینه : لپتوسپیروز یک بیماری عفونی شایع مشترک بین انسان و دام است که انتشار جهـانی دارد و بوسـیله یـک اسـپیروکت پاتوژن از نوع لپتوسپیرا عارض می گردد . در اواخر دی ماه ۱۳۸۲ ، به دنبال یک بارندگی سنگین و بروز سیلاب در منطقه تالاب رودحله یک اپیدمی تب خونریزی دهنده دامی با تلفـات زیـاد رخ داد کـه آزمایـشات سـرولوژیک دامـی بیـان کننـده بیمـاری لپتوسپیروز بود، اما اثبات کننده نبود . لذا بر آن شدیم تا با یک مطالعه سرواپیدمیولوژیک مورد – شاهدی، این اپیدمی را بررسی نماییم .
مواد و روش ها : از ۵۸ دامدار منطقه تالاب ب ه عنوان گروه مورد، و از ۳۵۹ دامدار در چهارده روستای اطراف منطقـه بـ ه عنـوان گروه شاهد نمونه سرمی تهیه شد و تحت آزمایش ELISA برای بررسی IgM و IgG لپتوسپیرال قرار گرفت . یافته ها : فراوانی IgM و IgG در گروه مور د ۲۹/۳) و ۱۵/۵ درصد ) و در گروه شاهد ۱۵/۰) و ۸/۴ درصـد ) بـود . فراوانـی IgM و IgG توأم در گروه مورد و گروه شاهد به ترتیب ۲/۵ و ۱۲/۱درصد بدست آمد . سرولوژی مثبت از نظر IgMو از نظر IgM توأمبا IgG در گروه مورد ب ه طور معنی داری بیشتر از گروه شـاهد بـود ( بـه ترتیـب P = 0/01 و ).P = 0/001 در ۱۴ نفـر دامـدار علامت دار گروه مورد، شایع ترین علائم، تب، سردرد، کمردرد و درد عضلانی بود . نتیجه گیری : بیماری لپتوسپیروز در استان بوشهر اندمیک است و منطقه تالاب رودحلـه در سـال ۱۳۸۲ دچـار یـک گـسترده رخداد (outbreak) بیماری انسانی لپتوسپیرو ز بوده است . در منطقه سیلاب زده، با بروز تب، سردرد و درد عضلانی در ساکنین منطقه، و یا گسترده رخداد تب خونریزی دهنده دامی، لپتوسپیروز باید درصدر تشخیص های افتراقی قرار گیرد .