مقاله بروز سرطان هاي دستگاه گوارش در تهران طي سال هاي ۸۰-۱۳۷۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۴۴ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بروز سرطان هاي دستگاه گوارش در تهران طي سال هاي ۸۰-۱۳۷۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستگاه گوارش
مقاله سرطان
مقاله بروز
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خبازخوب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محققي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جراحي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جواهرفروش زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام فر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: خلفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كياست فرد نيكو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان سومين علت مرگ و مير در کشور ما پس از بيماري هاي قلبي و تصادفات مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين بروز سرطان هاي دستگاه گوارش در تهران طي سال هاي ۸۰-۱۳۷۷ انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي جمعيت ساکن در مناطق شهر تهران، شميرانات و اسلامشهر به عنوان جمعيت در معرض خطر درنظر گرفته شدند. داده هاي ثبت سرطان به صورت فعال از مراکز آسيب شناسي و بايگاني مدارک پزشکي جمع آوري گرديد. مواردي که بين سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ سرطان آنها بر اساس ICD-10 تشخيص داده شده بود و حداقل يک سال ساکن تهران بودند؛ به عنوان موارد سرطاني محسوب شدند. ميزان بروز انواع سرطان ها بر اساس ساختار سني جمعيت جهان تطبيق يافت و ميزان هاي بروز از تقسيم ميزان کل اين دوره به ۴ به صورت ساليانه محاسبه شد.
يافته ها: ميزان بروز ساليانه اختصاصي سني و استاندارد شده سرطان معده در مردان و زنان به ترتيب ۹/۱۲ و ۸/۵ در صدهزارنفر تعيين شد. اين ميزان به صورت خام براي مردان و زنان ۲/۹ و ۱/۴ در صدهزار نفر بود. بروز سرطان معده در زنان و مردان گروه هاي سني بالاتر بيشتر مشاهده بود. ميزان بروز ساليانه اختصاصي سني و استاندارد شده سرطان کولون در مردان و زنان به ترتيب ۷/۵ و ۴/۵ در صدهزارنفر تعيين گرديد و اين ميزان به صورت خام در ۳/۴ و ۴ درصدهزار نفر بود. ميزان بروز ساليانه اختصاصي سني و استاندارد شده سرطان مري در جمعيت مورد بررسي به ترتيب ۱/۵ و ۹/۳ درصدهزار نفر مشاهده شد. همچنين اين ميزان به صورت خام ۷/۳ و ۷/۲ درصدهزار نفر بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که سرطان معده شايع ترين سرطان در تهران مي باشد. لذا شناسايي عوامل موثر و پيشگيري از آن ضرورت دارد.