مقاله بروز نشانگرهاي HER2/neu و αSMA در کارسينوم سلول سنگفرشي دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بروز نشانگرهاي HER2/neu و αSMA در کارسينوم سلول سنگفرشي دهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارسينوم سلول سنگفرشي
مقاله HER2/neu ،αSMA
مقاله ميوفيبروبلاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: کارسينوم سلول سنگفرشي شايع ترين سرطان دهان است اما پاتوژنز آن کاملا شناخته شده نيست. HER2/neu پروتوانکوژني داراي سکانس همولوگ با فاکتور رشد اپيدرمال است. αSMA اکتين اختصاصي ماهيچه صاف بوده که بيانگر وجود ميوفيبروبلاست ها در استروماي اين سرطان دهان است.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي بيان نشانگر هاي HER2/neu (اپي تليالي) و αSMA (استرومايي) در کارسينوم سلول سنگفرشي دهان بود.
مواد و روش: در اين بررسي گذشته نگر، شمار ۱۸ بلوک پارافينه کارسينوم سلول سنگفرشي و ۱۰ نمونه مخاط طبيعي دهان (به عنوان شاهد) با استفاده از نشانگرهاي HER2/neu و αSMA با روش ايمونوهيستوشيمي رنگ آميزي گرديدند. شدت و درصد رنگ پذيري سلول هاي اپي تليالي تومورال و بررسي کيفي رنگ پذيري ميوفيبروبلاست ها به ترتيب با نشانگرهاي بالا در نظر گرفته شد. نتايج با آزمون هاي کاپا (Kappa)  و ايکس دو (X2) واکاوي گرديد.
يافته ها: از ۱۸ نمونه کارسينوم سلول سنگفرشي تنها ۳ مورد با نشانگر Her2/ne و ۱۲ نمونه باαSMA ، مثبت و در مخاط طبيعي دهان تنها يک نمونه با Her2/neu مثبت و هر ۱۰ نمونه با αSMA منفي بودند. اختلاف آماري در بيان αSMA در کارسينوم سلول سنگفرشي و مخاط طبيعي دهان معنادار بود(p=0.002) . اما اين اختلاف در بيان HER2/neu در کارسينوم سلول سنگفرشي و مخاط طبيعي دهان معنادار نبود(p>0.05) .
نتيجه گيري: از نتايج بررسي کنوني به نظر مي رسد، که پروتئين αSMA نقشي موثر در پاتوژنز و رفتار تهاجمي کارسينوم سلول سنگفرشي دهان دارد اما HER2/neu نقشي عمده در پاتوژنز اين سرطان دهان ندارد.