مقاله بروز و عوامل خطرساز مادري مرتبط با زايمان زودرس در استان قم، سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بروز و عوامل خطرساز مادري مرتبط با زايمان زودرس در استان قم، سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان زودرس
مقاله عوامل خطر
مقاله نوزاد رسيده
مقاله مراقبت هاي بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلجي نيا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مقدم پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نارسي يکي از مهم ترين عوامل مرگ و مير نوزادان است. آگاهي از اينکه چه گروهي از زنان باردار در معرض خطر زايمان زودرس هستند، فرصت بيشتري را براي مراقبت هاي دقيق تر در دوران بارداري فراهم مي کند؛ تا با تشخيص سريع عوارض، بتوان در برطرف نمودن آنها و پيشگيري از زايمان زودرس اقدام نمود. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان بروز زايمان زودرس و مقايسه عوامل خطرساز مادري در نوزادان نارس و رسيده صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۴۰۰ نفر بررسي شدند (۲۰۰ مورد زايمان زودرس و ۲۰۰ مورد زايمان رسيده). اطلاعات مورد نياز از طريق مصاحبه با بيماران به دست آمد، سپس پرونده ها جمع آوري و در نهايت نتايج حاصله با آزمون هاي آماري سنجيده شد. جهت تعيين بروز زايمان زودرس، آمار کل زايمان ها از تاريخ اول تير ماه سال ۱۳۸۶ تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۶ و همچنين آمار کل زايمان هاي زودرس در بيمارستان هاي استان قم محاسبه گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه، ميزان بروز زايمان زودرس در جامعه مورد بررسي، %۵٫۶ بود. همچنين بين عوامل مستعدکننده شامل: تعداد زايمان، تنش هاي روحي، نحوه مراقبت هاي دوران بارداري، سابقه عمل جراحي در حين حاملگي، سابقه خونريزي در طي ۳ ماه اول بارداري، سابقه زايمان زودرس، ديابت، بيماري هاي عفوني، بيماري هاي دهان و دندان، آنمي و عفونت مجراي ادراري با زايمان زودرس ارتباط معني داري وجود داشت، ولي بين عواملي مانند سن، شغل، شاخص توده بدني، وضعيت مسکوني، سابقه سقط، نازايي، روش پيشگيري بيماري زمينه اي مادر، پره اکلامپسي و مصرف دارو در بارداري با زايمان زودرس ارتباط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد مراقبت هاي منظم پره ناتال و تشخيص به موقع عوارض بارداري نقش مهمي در کاهش زايمان زودرس دارد.